ข้อมูลทั่วไป

      นายทะเบียนสมาคมประจำจังหวัดนครปฐม ได้รับจดทะเบียนสมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ตามความในมาตรา 82 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แล้ว เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2554  จากเดิมที่เป็นเพียงชมรมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรเท่านั้น  

         วัตถุประสงค์ของสมาคมฯ
             1. ส่งเสริมความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างสมาชิก

             2. ส่งเสริมสนับสนุนกิจการและเผยแพร่ชื่อเสียงเกียรติภูมิของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
             3. ส่งเสริมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสมาชิกและสังคมโดยรวม
             4. ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง

         ประเภทสมาชิกของสมาคมฯ
             1. สมาชิกกิตติมศักดิ์ 
ได้แก่ บุคคลที่อุปการะช่วยเหลือทำประโยชน์แก่สมาคม หรือผู้มีเกียรติที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควรเชิญเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์

             2. สมาชิกสามัญ  ได้แก่ ผู้สำเร็จการศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร อาจารย์และนักวิทยาศาสตร์ที่ปฏิบัติงานประจำในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ในอดีตและปัจจุบัน และผู้ที่เคยเป็นนักศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหาร
             3. สมาชิกวิสามัญ  ได้แก่ เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในคณะวิทยาศาสตร์ ผู้สนใจทั่วไปที่ขอสมัครเป็นสมาชิก และมีผลงานหรือให้ การสนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์
             4. ยุวสมาชิก  ได้แก่ นักศึกษาปัจจุบันของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

         การเสียค่าบำรุง
             1. สมาชิกกิตติมศักดิ์ไม่ต้องเสียค่าบำรุง

             2. สมาชิกสามัญและวิสามัญ เสียค่าบำรุงสมาคมตลอดชีพ 500 บาท
             3. ยุวสมาชิกไม่ต้องเสียค่าบำรุง

         สิทธิของสมาชิก
             1. ประดับตราเครื่องหมายของสมาคม

             2. เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญ ประชุมใหญ่วิสามัญ และการประชุมวิชาการของสมาคม
             3. สมาชิกสามัญ มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง และเป็นกรรมการบริหารสมาคม
             4. ได้รับบริการหรือผลประโยชน์ที่สมาคมจัดให้สมาชิก
             5. สมาชิกสามัญมีสิทธิร้องขอต่อคณะกรรมการ เพื่อตรวจสอบเอกสารและบัญชีทรัพย์สินของสมาคม
             6. สมาชิกสามัญมีสิทธิเข้าชื่อร่วมกันอย่างน้อย 1 ใน 5 ของสมาชิกสามัญทั้งหมด หรือสมาชิกสามัญจำนวนไม่น้อยกว่า 50 คน ทำหนังสือแจ้งต่อคณะกรรมการให้จัดประชุมใหญ่วิสามัญได้

          หน้าที่ของสมาชิก
              1. ปฏิบัติตามข้อบังคับและระเบียบของสมาคมซึ่งคณะกรรมการบริหารกำหนดขึ้น

              2. สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมของสมาคม เพื่อให้การดำเนินงานของสมาคมบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
              3. ช่วยเผยแพร่ชื่อเสียงของสมาคมให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย
              4. ไม่ประพฤติตนเป็นที่เสื่อมเสียชื่อเสียงแก่สมาคม

          การขาดจากสมาชิกภาพ  สมาชิกภาพของสมาชิกให้สิ้นสุดลงด้วยสาเหตุดังต่อไปนี้
              1. ตาย
              2. ลาออก โดยยื่นหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรต่อคณะกรรมการ และคณะกรรมการได้พิจารณาอนุมัติ และสมาชิกผู้นั้นได้ชำระหนี้สินที่ยังติดค้างอยู่กับสมาคมเป็นที่เรียบร้อย
              3. ที่ประชุมใหญ่ของสมาคมหรือคณะกรรมการได้พิจารณาลงมติให้พ้นสมาชิกภาพด้วยเหตุที่ผู้นั้นประพฤติตนนำความเสื่อมเสียมาสู่สมาคม

Visitors: 57,132