เวบไซต์นี้เป็นของสมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในเป็นช่องทางการสื่อสารหลักในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารสำคัญต่างๆ ระหว่างสมาคมฯ กับศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักและรวมถึงบุคคลทั่วไปเป็นเป้าหมายรอง เพื่อให้เกิดการประสานความสามัคคีระหว่างศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน เปิดโอกาสให้เกิดการร่วมมือ เชื่อมโยง ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อเอื้ออำนวยให้เกิดประโยชน์ต่อศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นสำคัญ รวมถึงเป็นช่องทางในการเผยแพร่ผลงานชื่อเสียงของศิษย์เก่า และ ศิษย์ปัจจุบันด้วย

อนึ่ง เวบไซต์นี้ไม่มีวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ การเมือง การศาสนา หรือสนับสนุนกิจกรรมใดๆ ที่ไม่สนับสนุนวัตถุประสงค์หลักของสมาคมฯ ดังกล่าวมาข้างต้น

ขอขอบคุณ อาจารย์ และ พี่ๆ น้องๆ ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ผู้มีส่วนร่วมและให้การสนับสนุนในการจัดทำเวบไซต์ของสมาคมฯ ทั้งบทความ ข้อมูล และรูปภาพกิจกรรมต่างๆ ตลอดจนความร่วมมือด้านอื่นๆ จนทีมงานจัดทำได้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี

Visitors: 58,831