ศิษย์เก่าดีเด่น 2563-2565

 • ประเภท: ผู้ส่งเสริมสังคม
  ศิษย์เก่าดีเด่น 2565

  ประเภท: ผู้ส่งเสริมสังคม
  ดวงฤดี ศรีรัตนะ
  สาขาวิชาเอกซ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ ( ชีวะ-สถิติ)
  ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง : ประกอบธุรกิจส่วนตัว
 • ศิษย์เก่าดีเด่น 2564

  ประเภท : ผู้ประกอบวิชาชีพ
  ภาวิชา วิกยานนท์ (SC22)
  สาขา/วิชาเอก : สถิติ
  ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
  บริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จำกัด (มหาชน)
 • ศิษย์เก่าดีเด่น 2564

  ประเภท : ผู้ส่งเสริมสังคม
  วราภรณ์ คำสุข (SC27)
  สาขา/วิขาเอก : ฟิสิกส์
  ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง : ธุรกิจส่วนตัว
 • ศิษย์เก่าดีเด่น 2564

  ประเภท : ผู้ส่งเสริมการศึกษาวิชาการ
  ผศ.โอภาส วงษ์ทวีทรัพย์ (SC28)
  สาขา/วิชาเอก : วิทยาการคอมพิวเตอร์
  ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง : รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ SCSU
 • ศิษย์เก่าดีเด่น 2563

  ประเภท : ผู้ประกอบวิชาชีพ
  สมชาย พรทิพย์ประภา (SC8)
  สาขา/วิชาเอก : ฟิสิกส์
  ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง : กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็มเอ็มที เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
 • ศิษย์เก่าดีเด่น 2563

  ประเภท : ผู้ส่งเสริมการศึกษา
  มยุวา ยงทรัพย์อนันต์ (SC9)
  สาขา/วิขาเอก : ชีววิทยา
  ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง : ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • ศิษย์เก่าดีเด่น 2563

  ประเภท : ผู้ประกอบวิชาชีพ
  ภานีท์ สุรสิทธิ์ (SC12)
  สาขา/วิชาเอก : สถิติ
  ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง : ธุรกิจส่วนตัว
Visitors: 54,461