สาส์นจากอดีตนายกสมาคมฯ ชุดที่ 4

สาส์นจากนายกสมาคมฯ ชุดที่ 4 (2559-2561)  :   นางสิรินรี อัจฉรานนท์ (รหัส 728128)

       จากความภูมิใจที่ได้เป็นนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จนถึงวันนี้ที่ได้รับเกียรติจากพี่น้องสมาชิกที่มอบหมายหน้าที่อันยิ่งใหญ่
       ในฐานะนายกสมาคมศิษย์เก่าฯ ชุดที่ 4 ที่มีภารกิจสืบสานสิ่งที่ผู้บริหารสมาคมฯ รุ่นแรกๆ ได้สร้างไว้เป็นอย่างดี โดยมี 3 ภารกิจหลัก ที่ถือเป็นพันธะ
       สัญญา ที่จะต้องทำให้บรรลุเป้าหมาย คือ         
          1. เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่าฯ ให้เกิดเครือข่ายและความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกลมเกลียว          
          2. เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง สมาคมฯ อาจารย์ นศ.ปัจจุบัน และคณะฯ เพื่อเป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในทุกด้าน เพื่อเป็นการทดแทนคุณ
             พร้อมกับการสร้าง นศ. ปัจจุบันเพื่อเป็นกำลังหลักของสมาคมฯ ในอนาคต          
          3. สร้างชื่อเสียงของสมาคมฯ ให้สังคมรับรู้ในความสามารถทุกด้านของสมาชิก ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และสร้างคุณประโยชน์โดยส่วนรวมแก่สังคม

 

สำหรับ 2 กิจกรรม สำคัญที่จะจัดขึ้นในปี 2560 ประกอบด้วย 
      1. การจัดงานมุทิตาจิต The last lecture ในวันที่ 12 ก.พ. 2560 ซึ่งเลื่อนมาจากปีที่แล้ว 
      2. งานครบรอบ 45 ปี คณะฯ ของเรา ซึ่งมีแผนจะจัดปลายปี 2560

สมาคมฯ และทีมงาน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสร้างความประทับใจ ความไว้วางใจ และความร่วมมือระหว่างพวกเรา อันได้แก่ พี่ๆ น้องๆ วิดยาศิลปากร และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือ
ในการแสดงความคิดเห็น ข้อแนะนำ/ข้อเสนอแนะ ในสิ่งที่เป็นประโยชน์และสิ่งที่อยากให้เกิดขึ้น ในอันที่จะก่อให้เกิดความร่วมแรงร่วมใจ ความช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ระหว่างพวกเราชาววิดยาศิลปากร
เพราะงานนี้เป็นความตั้งใจของพวกเราซึ่งเป็นศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ที่ตั้งใจมอบให้แก่อาจารย์อันเป็นที่รักของพวกเรา และ ทำเพื่อคณะฯ ของพวกเรา....SCSU Alumni

 

Visitors: 54,467