ข่าวสารทั่วไป

ขอเชิญศิษย์เก่า คณะวิทยาศาสตร์ ทุกรุ่นร่วมเสนอรายชื่อศิษย์เก่าดีเด่น 2564

รบกวนส่งรายชื่อภายในวันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2564

เพื่อคณะกรรมการฯ จะทำการพิจารณาและคัดเลือก ให้แล้วเสร็จในวันที่ 20 กันยายน 2564

ศิษย์เก่าดีเด่นมี 3 ประเภท

1. ผู้ประกอบวิชาชีพ หมายถึง นักศึกษาเก่าที่นำหลักวิชาที่ได้ศึกษาในคณะวิชาไปประกอบอาชีพโดยตรง สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์ของสังคมและได้รับการยกย่อง

2. ผู้ส่งเสริมการศึกษา หมายถึง นักศึกษาเก่าที่นำหลักวิชาที่ได้ศึกษาในคณะวิชาไปให้การสนับสนุนหรือส่งเสริมการศึกษา ด้านวิชาการ ให้กับองค์กรภาครัฐหรือเอกชน

3. ผู้ส่งเสริมสังคม หมายถึง นักศึกษาเก่าที่นำหลักวิชาที่ได้ศึกษาในคณะวิชาไปให้การสนับสนุนหรือส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ของสังคมส่วนรวม นอกเหนือจากการประกอบวิชาชีพของตนเอง

 
Visitors: 32,641