ข่าวสารทั่วไป

ขอเชิญศิษย์เก่า คณะวิทยาศาสตร์ ทุกรุ่นร่วมเสนอรายชื่อศิษย์เก่าดีเด่น 2562

รบกวนส่งรายชื่อภายในวันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2562 

เพื่อคณะกรรมการฯทำการพิจารณา และคัดเลือกวันที่ 15 สิงหาคม 2562

ศิษย์เก่าดีเด่นมี 4ประเภท

1. ผู้ประกอบวิชาชีพ : ศิษย์เก่าที่นำหลักวิชาชีพไปประกอบวิชาชีพโดยตรง สร้างผลงาน ได้รับการยกย่อง

2. ผู้ส่งเสริมการศึกษา : ศิษย์เก่าที่นำหลักวิชาที่ได้ศึกษาในคณะฯ ไปให้การสนับสนุนหรือส่งเสริมการศึกษา ด้านวิชาการ ทุนทรัพย์ ให้กับองค์กรภาครัฐหรือเอกชน

3. ผู้ส่งเสริมสังคม : ศิษย์เก่าที่นำหลักวิชาที่ได้ศึกษาในคณะวิชาไปให้การสนับสนุนหรือส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ของสังคม

 

4.ผู้ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย : ศิษย์เก่าที่นำหลักวิชาฯ ประกอบวิชาชีพ มีฐานะทางเศรษฐกิจที่มั่นคง พร้อมนำทรัพย์สินและ/หรือสิ่งของมาส่งเสริมกืจการของคณะฯหรือมหาวิทยาลัย ปีละไม่น้อยกว่า 200,000บาท

 
Visitors: 19,365