สาส์นจากนายกสมาคมฯ คนปัจจุบัน (2565-2567)  :  นายสมชาย พรทิพย์ประภา (รหัส 722071)

สวัสดีครับ ท่านสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ผมในนามตัวแทนคณะกรรมการสมาคมฯ ชุดที่ 6 ซึ่งมีวาระการทำงาน 2 ปี เริ่มจาก ปี 2565 -2567 ขอขอบคุณสมาชิกฯ ทุกท่านที่มอบหมายให้ผมและคณะกรรมการฯ ทำงานแทนทุกท่าน และขอขอบคุณคณะกรรมการฯ ชุดเดิม ที่ทำงานให้กับสมาคมอย่างแข็งขันตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง แม้จะมีความยากลำบากในสถานการณ์การแพร่ระบาดอันร้ายแรงของโรคโควิด-19 แต่ก็ร่วมแรงร่วมใจกันดำเนินกิจกรรมของสมาคมฯ จนลุล่วงด้วยดี บัดนี้ คณะกรรมการฯ ชุดเดิมได้ส่งไม้ต่อให้คณะกรรมการฯ ชุดใหม่ อีกทั้งยังพร้อมเข้ามาเป็นที่ปรึกษาและเป็นพี่เลี้ยงด้วยน้ำใจชาววิดยาของเราอย่างอบอุ่น

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2565 คณะกรรมการฯ ชุดปัจจุบันได้จัดให้มีการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการทำงาน การประชุมครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อให้กรรมการเข้าใจในวัตถุประสงค์ของสมาคม ขอบเขตกิจกรรมของสมาคม ตลอดจนหน้าที่และบริบทของกรรมการ ซึ่งถือเป็นการทำงานแบบจิตอาสาอย่างเต็มตัว ซึ่งเรามีเป้าหมายหลักคือ

   - จัดงานคืนสู่เหย้า ในปี 2566

   - เพิ่มจำนวนสมาชิก

   - จัดกิจกรรมหารายได้เข้าสมาคมฯ ตามสมควร เพื่อให้สมาคมมีความสามารถในการดำเนินกิจกรรม เพื่อการสนับสนุนและช่วยเหลือ สมาชิก ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน คณะฯ และรวมถึงมหาวิทยาลัย ในโอกาสต่างๆ ได้ตามสมควรต่อไป

ทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้น จะสำเร็จลุล่วงได้ย่อมต้องอาศัยความร่วมมือ เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของสมาชิก ศิษย์เก่า อาจารย์ ศิษย์ปัจจุบัน บุคลากร และท่านคณบดี ที่ให้การสนับสนุน ซึ่งกระผมเชื่อมั่นว่าทุกท่านพร้อมที่จะให้การสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมดังเช่นที่ผ่านมา คณะกรรมการจะประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของสมาคมในโอกาสต่อไปเป็นระยะๆ ผ่านช่องทาง Socail ต่างๆ ได้แก่ Web Site, Facebook, Instagram และ LINE ของสมาคมฯ

ท้ายนี้ ผมขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย จงดลบันดาลให้ท่านคณบดี อาจารย์ สมาชิก ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และบุคลากรในคณะทุกท่าน จงมีความเจริญในหน้าที่การงาน ปราศจากโรคภัยเบียดเบียน ได้รับแต่ความโชคดีทุกท่าน

สมชาย พรทิพย์ประภา

นายกสมาคมศิษย์เก่า คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

สิงหาคม 2565

Visitors: 54,470