ตราสัญลักษณ์ของสมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
โดย ชนวัฒน์  สวัสดิชัย SC14

ลักษณะของตราสัญลักษณ์
เครื่องหมายของสมาคมภาษาอังกฤษมีลักษณะเป็นรูปวงกลมสองวงคู่ขนานกัน ตรงกลางมีรูปสัญลักษณ์อะตอม มีเส้นโค้ง 3 เส้น 3 สี อันได้แก่ สีเขียวเวอร์ริเดียน สีเหลืองจำปา และสีเขียวเข้ม วิ่งล้อมรอบทรงกลม ที่มองไม่เห็น มีรูปองค์พระพิฆเนศวรสีดำประทับอยู่ภายในวงกลม ด้านล่างของทรงกลมมีเลขระบุ พ.ศ. “๒๕๕๓” หรือ ค.ศ. “2010” ระหว่างเส้นขนานของวงกลมบรรจุป้ายลายไทย มีคำว่า “Science Alumni Association” อยู่ด้านบน และคำว่า “Silpakorn University” อยู่ด้านล่าง ตรงกลางทั้งซ้ายและขวา มีตัวหนังสือคำว่า “SC” ด้านนอกมีเส้นโค้งสีเทาอยู่ด้านบนและด้านล่างมีเส้นโค้งเป็นช่อสีเขียวเวอร์ริเดียนและสีเหลืองจำปา

ความหมายของตราสัญลักษณ์และสี
วงกลม 2 วงคู่ขนานกัน บรรจุป้ายชื่อสมาคมฯ และมหาวิทยาลัยฯ ที่มีลักษณะเป็นลายไทย แสดงถึง ความต่อเนื่องเป็นนิรันดร์ และแสดงถึงความมีศาสตร์และศิลป์ของศิษย์เก่าฯ อันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะและแตกต่างของคณะวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยศิลปากร
เส้นโค้ง 3 เส้น ล้อมรูปทรงกลม เป็นสัญลักษณ์ของอะตอม แสดงถึงวิทยาการทางวิทยาศาสตร์ และ ความกลมเกลียวเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของศิษย์เก่าฯ ทุกคน ที่ไม่สามารถแบ่งแยกได้
เส้นสีเขียวเวอร์ริเดียน เป็นเส้นของสีประจำมหาวิทยาลัยศิลปากร
เส้นสีเหลืองจำปา เป็นเส้นของสีประจำคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
เส้นสีเขียวเข้ม เป็นเส้นที่อยู่ตรงกลาง เป็นสีที่เกิดจากการผสมผสานระหว่าง สีเขียวเวอร์ริเดียนและสีเหลืองจำปา
องค์พระพิฆเนศวรสีดำ เป็นสัญลักษณ์ของเทพแห่งความรู้และศิลปวิทยาการของมหาวิทยาลัยศิลปากร แสดงถึง ศูนย์รวมจิตใจของศิษย์เก่าแห่งมหาวิทยาลัยศิลปากรทุกคน
ตัวอักษร SC เป็นอักษรย่อภาษาอังกฤษ เป็นสัญลักษณ์แทนคำว่า SCIENCE แสดงถึง ศิษย์เก่าฯ ทุกรุ่น ตั้งแต่รุ่นแรกจนถึงรุ่นปัจจุบันที่มีเพิ่มขึ้นทุกปี
ตัวอักษร ๒๕๕๓ และ 2010 แสดงถึง ปีพุทธศักราช และ ปีคริสตศักราช ที่ก่อตั้งสมาคมฯ
เส้นโค้งรอบนอกด้านบนสีเทา เป็นเส้นของสีที่ผสมระหว่างสีขาวและสีดำ แสดงถึง ความสมดุลย์ และ ทางสายกลาง
เส้นโค้งรอบนอกด้านล่างสีเขียวเวอร์ริเดียนและสีเหลืองจำปา เป็นสัญลักษณ์คล้ายรูปมือซ้ายและขวา แสดงถึงจิตสำนึกของศิษย์เก่าฯ ทุกคน ที่ระลึกถึงพระคุณของคณะฯ และมหาวิทยาลัย ที่ได้อุ้มชู หล่อหลอมและประสิทธิ์ประสาทวิชาต่างๆ ให้แก่ศิษย์เก่าฯ ทุกคน

Visitors: 57,966