ศิษย์เก่าดีเด่น 2544-2548

 • ศิษย์เก่าดีเด่น 2548

  ประเภทผู้ส่งเสริมการศึกษาวิชาการ
  ชื่อ-นามสกุล : รศ.ดร.อารีย์ ทองภักดี
  รุ่น : SC1 (รหัส 715034)
  สาขา/วิชาเอก : ชีววิทยา
 • ศิษย์เก่าดีเด่น 2548

  ประเภทผู้ส่งเสริมสังคม
  ชื่อ-นามสกุล : น.ส.อัญชลี สินธุพันธุ์
  รุ่น : SC3 (รหัส 717052)
  สาขา/วิชาเอก : สถิติ
 • ศิษย์เก่าดีเด่น 2546

  ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพ
  ชื่อ-นามสกุล : นางชนาพร ตุลยานนท์
  รุ่น : SC3 (รหัส 717017)
  สาขา/วิชาเอก : เคมี
 • ศิษย์เก่าดีเด่น 2546

  ประเภทผู้ส่งเสริมการศึกษาวิชาการ
  ชื่อ-นามสกุล : รศ.ดร.พรพิมล ม่วงไทย
  รุ่น : SC4 (รหัส 718021)
  สาขา/วิชาเอก : เคมี
 • ศิษย์เก่าดีเด่น 2545

  ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพ
  ชื่อ-นามสกุล : นายชาญ พวงสุดรัก
  รุ่น : SC2 (รหัส 716006)
  สาขา/วิชาเอก : สถิติ
 • ศิษย์เก่าดีเด่น 2544

  ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพ
  ชื่อ-นามสกุล : นางวินิตตา ก้องธรนินทร์
  รุ่น : SC5 (รหัส 719045)
  สาขา/วิชาเอก : สถิติ
Visitors: 41,362