ศิษย์เก่าดีเด่น 2550-2551

ศิษย์เก่าดีเด่น 2551

 • ศิษย์เก่าดีเด่น 2551

  ประเภทผู้ส่งเสริมการศึกษาวิชาการ
  ชื่อ-นามสกุล : ผศ.ดร.ยุทธนา ฏิระวณิชย์กุล
  รุ่น : SC8 (รหัส 722044)
  สาขา/วิชาเอก : ฟิสิกส์
 • ศิษย์เก่าดีเด่น 2551

  ประเภทผู้ส่งเสริมสังคม
  ชื่อ-นามสกุล : นายชาติชาย สุวรรณเสวก
  รุ่น : SC12 (รหัส 726025)
  สาขา/วิชาเอก : ชีววิทยา

ศิษย์เก่าดีเด่น 2550

 • ศิษย์เก่าดีเด่น 2550

  ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพ
  ชื่อ-นามสกุล : นางสุชามา คุณากร
  รุ่น : SC2 (รหัส 716044)
  สาขา/วิชาเอก : ชีววิทยา
 • ศิษย์เก่าดีเด่น 2550

  ประเภทผู้ส่งเสริมการศึกษาวิชาการ
  ชื่อ-นามสกุล : นพ.เตชินท์ ตรีวิโรจน์
  รุ่น : SC17 (รหัส 731069)
  สาขา/วิชาเอก : ชีววิทยา
 • ศิษย์เก่าดีเด่น 2550

  ประเภทผู้ส่งเสริมการศึกษาวิชาการ
  ชื่อ-นามสกุล : ดร.อัมพร โพธิ์ใย
  รุ่น : SC17 (รหัส 731186)
  สาขา/วิชาเอก : ฟิสิกส์
Visitors: 41,361