ศิษย์เก่าดีเด่น 2553-2554

ศิษย์เก่าดีเด่น 2554

 • ศิษย์เก่าดีเด่น 2554

  ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพ
  ชื่อ-นามสกุล : นายมนตรี ถิรศักดิ์ธนา
  รุ่น : SC17 (รหัส 731102)
  สาขา/วิชาเอก : วิทยาการคอมพิวเตอร์
 • ศิษย์เก่าดีเด่น 2554

  ประเภทผู้ส่งเสริมการศึกษาวิชาการ
  ชื่อ-นามสกุล : ดร.จักรพงษ์ แก้วขาว
  รุ่น : SC25 (รหัส 739052)
  สาขา/วิชาเอก : ฟิสิกส์
 • ศิษย์เก่าดีเด่น 2554

  ประเภทผู้ส่งเสริมสังคม
  ชื่อ-นามสกุล : นายอนันต์ อภิวัฒนศร
  รุ่น : SC3 (รหัส 717051)
  สาขา/วิชาเอก : สถิติ

ศิษย์เก่าดีเด่น 2553

 • ศิษย์เก่าดีเด่น 2553

  ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพ
  ชื่อ-นามสกุล : นายสำเร็จ วจนะเสถียร
  รุ่น : SC28 (รหัส 742346)
  สาขา/วิชาเอก : วิทยาการคอมพิวเตอร์
 • ศิษย์เก่าดีเด่น 2553

  ประเภทผู้ส่งเสริมการศึกษาวิชาการ
  ชื่อ-นามสกุล : ดร.จุมพล สงวนสิน
  รุ่น : SC3 (รหัส 717007)
  สาขา/วิชาเอก : ชีววิทยา
 • ศิษย์เก่าดีเด่น 2553

  ประเภทผู้ส่งเสริมสังคม
  ชื่อ-นามสกุล : นายนรัตถ์ สาระมาน
  รุ่น : SC18 (รหัส 732057)
  สาขา/วิชาเอก : ฟิสิกส์
Visitors: 41,363