การสมัครสมาชิก

          การสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมฯ
              1. ผู้ประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกให้ยื่นใบสมัครตามแบบของสมาคมต่อเลขานุการ

              2. ให้เลขานุการนำรายชื่อผู้สมัคร เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณาการรับสมัครเข้าเป็นสมาชิก
              3. เมื่อคณะกรรมการบริหารได้ลงมติรับสมัครเข้าเป็นสมาชิกแล้วให้เลขานุการแจ้งให้ผู้สมัครทราบเป็น ลายลักษณ์อักษร ผู้สมัครยังไม่มีสิทธิเป็นสมาชิกโดยสมบูรณ์ จนกว่าจะได้ชำระค่าบำรุงครบถ้วนตามระเบียบว่าด้วยค่าบำรุง
              4. ผู้ที่ได้เป็นสมาชิกโดยสมบูรณ์แล้วให้นายทะเบียนลงชื่อไว้ในทะเบียนสมาชิกของสมาคม

          เอกสารที่ใช้ในการสมัคร
              1. ใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วน สามารถ download แบบฟอร์มได้ตามไฟล์แนบด้านล่างของจอภาพ 

              2. รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (รูปหนึ่งติดที่ใบสมัคร อีกรูปหนึ่งแนบมากับใบสมัคร)
              3. ค่าบำรุงสมาคมตลอดชีพ 500 บาท (กรณีชำระเงินด้วยเงินสด) สำหรับสมาชิกสามัญ และสมาชิกวิสามัญ
              4. สำเนาหลักฐานการโอนเงินจำนวน 500 บาท (กรณีโอนเงินผ่านธนาคาร) สำหรับสมาชิกสามัญ และสมาชิกวิสามัญ

          วิธีการชำระเงินค่าบำรุงสมาคมตลอดชีพ
              1. เงินสด

              2. โอนเข้าบัญชีออมทรัพย์ของสมาคมฯ ธนาคารกรุงไทย สาขาสำนักนานาเหนือ บัญชีเลขที่ 000-0-35556-9

          วิธีการส่งเอกสารที่ใช้ในการสมัคร
           
   1. ส่งเอกสารทางอีเมล์  scsualumni@hotmail.com โดยการส่ง หรือ Scan ใบสมัคร โดยให้นามสกุลไฟล์เป็น .pdf 

                   พร้อม รูปถ่ายหน้าตรง โดยให้นามสกุลไฟล์เป็น .jpg (ขอความละเอียดสูง)

 

  • สมัครสมาชิก

Visitors: 57,133