ศิษย์เก่าดีเด่น 2560  

 • ศิษย์เก่าดีเด่น 2560

  ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพ
  ชื่อ-นามสกุล : ดร. พอพล รุจนพิชญ
  รุ่น : SC16 (รหัส 730056)
  สาขา/วิชาเอก : ฟิสิกส์
  ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง : กรรมการผู้จัดการ บจก เอ็น เอส เค แบริ่งส์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย)
 • ศิษย์เก่าดีเด่น 2560

  ประเภทผู้ส่งเสริมการศึกษาวิชาการ
  ชื่อ-นามสกุล : น.ส. อภิรดี เทียมบุญเลิศ
  รุ่น : SC11 (รหัส 725149)
  สาขา/วิชาเอก : ชีวเคมี
  ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 10 สภากาชาดไทย
 • ศิษย์เก่าดีเด่น 2560

  ประเภทผู้ส่งเสริมสังคม
  ชื่อ-นามสกุล : น.ส. จุฑารัตน์ ตั้งพาณิชย์
  รุ่น : SC16 (รหัส 730018)
  สาขา/วิชาเอก : ฟิสิกส์
  ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง : รองกรรมการผู้จัดการ บจก สุคันธา ไทยสแน็ค

ศิษย์เก่าดีเด่น 2559  

 • ศิษย์เก่าดีเด่น 2559

  ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพ
  ชื่อ-นามสกุล : พล.ต.ต.ชัยศักดิ์ เอื้อกฤดาธิการ
  รุ่น : SC6 (รหัส 720014) สาขา : เคมี
  ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง : ผู้บังคับการศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 10 สนช.
 • ศิษย์เก่าดีเด่น 2559

  ประเภทผู้ส่งเสริมการศึกษาวิชาการ
  ชื่อ-นามสกุล : ดร.ประพิศ วองเทียม
  รุ่น : SC12 (รหัส 726053) สาขา : ชีววิทยา
  ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการมันสำปะหลัง ศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง กวก.
 • ศิษย์เก่าดีเด่น 2559

  ประเภทผู้ส่งเสริมสังคม
  ชื่อ-นามสกุล : นางเยาวนุช กว้างสุขสถิตย์
  รุ่น : SC6 (รหัส 720048) สาขา : สถิติ
  ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนาศักยภาพองค์กร ปตท.
Visitors: 41,362