*** หมดเขตเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปี 2561 ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2561 ***

 

เรื่อง     เสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปี 2561
เรียน    ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ทุกท่าน

เนื่องด้วยสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากรจะดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาเก่าที่มีคุณสมบัติเหมาะสมแก่การเป็นนักศึกษาเก่าดีเด่นเพื่อประกาศเกียรติคุณให้เป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับนักศึกษาปัจจุบันและเป็นตัวอย่างในการอุทิศตน ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติสืบต่อไป โดยกำหนดคุณสมบัติและขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้

1. คุณสมบัติ
  1) เป็นผู้ที่เคยศึกษาและ/หรือสำเร็จการศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ไม่น้อยกว่า 5 ปี
  2) เป็นผู้ที่ปฎิบัติหน้าที่มาแล้ว ไม่น้อยกว่า 5 ปี และมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ต่อสังคม
  3) เป็นผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ ความสามารถ ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรม เสียสละและอุทิศตนเพื่อหน้าที่ สังคม และประเทศชาติ
  4) เป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จในการประกอบสัมมาอาชีวะในอาชีพของตน จนเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป
  5) เป็นสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
2. การพิจารณาคัดเลือก : ผู้มีคุณสมบัติเด่นเรียงตามอาวุโสในปีที่เข้าศึกษา ยกเว้นผู้มีคุณสมบัติดีเด่นเป็นพิเศษในปีที่พิจารณา โดยคัดเลือกได้ไม่เกิน 3 คน ใน 3 ประเภท ได้แก่ ผู้ประกอบวิชาชีพ ผู้ส่งเสริมการศึกษา และ ผู้ส่งเสริมสังคม ยกเว้นประเภทผู้ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยนั้น สามารถคัดเลือกได้ไม่จำกัดจำนวน
3. ประเภทของนักศึกษาเก่าดีเด่น
  1) ผู้ประกอบวิชาชีพ  หมายถึง ศิษย์เก่าที่นำหลักวิชาที่ได้ศึกษาในคณะวิชาไปประกอบอาชีพโดยตรง สร้างผลงานปรากฎแก่สังคมและได้รับการยกย่อง
  2) ผู้ส่งเสริมการศึกษา  หมายถึง ศิษย์เก่าที่นำหลักวิชาที่ได้ศึกษาในคณะวิชาไปให้การสนับสนุนหรือส่งเสริมการศึกษา ด้านวิชาการ ด้านทุนทรัพย์ ให้กับองค์กรภาครัฐหรือเอกชน
  3) ผู้ส่งเสริมสังคม  หมายถึง ศิษย์เก่าที่นำหลักวิชาที่ได้ศึกษาในคณะวิชาไปให้การสนับสนุนหรือส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ของสังคมส่วนรวม นอกเหนือจากการประกอบอาชีพของตนเอง
  4) ผู้ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย หมายถึง ศิษย์เก่าที่นำหลักวิชาที่ได้ศึกษาในคณะวิชาประกอบวิชาชีพมีฐานะทางเศรษฐกิจที่มั่นคง พร้อมนำทรัพย์สินและ/หรือสิ่งของมาส่งเสริมกิจการของคณะวิชาหรือมหาวิทยาลัยปีละไม่น้อยกว่า 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน)
4. ระยะเวลาจัดส่งใบเสนอชื่อนักศึกษาเก่าดีเด่น  ภายในวันที่ 30 มิ.ย. 61  โดยส่งข้อมูลไปที่ สมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองฯ นครปฐม 73000 หรือ e-Mail : scsualumni@hotmail.com หรือ scsualumni2554@gmail.com

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

สมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

Visitors: 9,756