• สาส์นจากนายกสมาคมฯ คนปัจจุบัน (2565-2567) : นายสมชาย พรทิพย์ประภา (รหัส 722071) สวัสดีครับ ท่านสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ผมในนามตัวแทนคณะกรรมการสมาคมฯ ช...

  • วัตถุประสงค์ของสมาคมฯ 1. ส่งเสริมความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างสมาชิก 2. ส่งเสริมสนับสนุนกิจการและเผยแพร่ชื่อเสียงเกียรติภูมิของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 3. ส่งเสริ...

  • ตราสัญลักษณ์ของสมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรโดย ชนวัฒน์ สวัสดิชัย SC14ลักษณะของตราสัญลักษณ์เครื่องหมายของสมาคมภาษาอังกฤษมีลักษณะเป็นรูปวงกลมสองวงคู่ขนานกัน ตรงกลา...

  • การสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมฯ 1. ผู้ประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกให้ยื่นใบสมัครตามแบบของสมาคมต่อเลขานุการ 2. ให้เลขานุการนำรายชื่อผู้สมัคร เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเพื่อพ...


Visitors: 57,135